ESF Subsidie

Antwark producten ESF subsidiabel !

Voert uw school óf gemeente een ESF project uit zoals op deze pagina genoemd, dan zijn de producten van Antwark voor 50 % subsidiabel. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de gerealiseerde ESF subsidie te besteden aan de inzet van producten van Antwark voor de leerlingen/cliënten in hun traject naar werk !

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het oudste fonds van de Europese Structuurfondsen; het bestaat al meer dan vijfenvijftig jaar. Het ESF is het voornaamste financiële instrument voor de Europese Unie om de strategische doelstellingen op het terrein van het werkgelegenheidsbeleid in concrete acties om te zetten: mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.          ESF-subsidie wordt ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen.

Thema’s ESF

Binnen het ESF programma zijn er een tweetal thema’s:

  • actieve inclusie (re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en
  • duurzame inzetbaarheid (actief en gezond ouder worden)

Het thema actieve inclusie kent een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een uitkering langer dan 6 maanden, werkloze 55-plussers, jongeren (tot en met 27 jaar), mensen met een arbeidsbeperking, niet-uitkeringsontvangers en (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Het thema duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

ESF-subsidie wordt binnen VSO scholen en Praktijkonderwijs ingezet om de arbeidsmarktpositie van leerlingen van 15 jaar of ouder, zodanig te verbeteren, dat zij voldoende voorbereid zijn om uiteindelijk naar werk bemiddelbaar zijn of na de schoolperiode direct inpasbaar zijn in een arbeidsmarkt gerelateerd programma of (regulier) opleidingstraject.

Aanvragen ?

Centrumgemeenten (arbeidsmarktregio’s), het UWV en het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen ESF aanvragen indienen.Van het beschikbare budget voor de arbeidsmarktregio’s is 30% geoormerkt voor de arbeidstoeleiding van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs !  In juni 2016 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor het schooljaar 2016-2017.